Tel: +31 88 008 99 44 | Email: info@minusfour.nl

Garcinia cambogia

Garcinia cambogia

24,95

Garcinia cambogia helpt door een combinatie van de werkzame stoffen Garcinia Gambogia, Chroom en L-Carnitine overtollig vet te verliezen en je lichaam 'droog' te krijgen zonder zware inspanning. Daarnaast onderdrukt het op een veilige manier het hongergevoel, stimuleert het de verbranding en brengt het automatisch je vetpercentage omlaag en dit allemaal door de samenstelling van de juiste kruiden.

Voordelen Garcinia cambogia

  • Helpt de stofwisseling actief te houden.
  • Vermindert hongergevoel.

Werkzame Ingredienten

Garcinia Gambogia
De werkzame bestanddelen van de zure vrucht Garcinia Cambogia zitten voornamelijk in de schil. Hierin vindt men HydroxyCitric Acid (HCA). Dit bestanddeel stimuleert niet alleen de vetverbranding, maar het heeft ook een eetlust remmende werking. Garcinia Cambogia heeft een heleboel voordelen, enkele hiervan zijn:

- Het remt je eetlust door je veel eerder een verzadigt gevoel te geven. Je eet dus minder zonder last te krijgen van een hongerig gevoel

- Het voedsel dat je wel naar binnen krijgt wordt eerder omgezet naar energie in plaats van vet

- Het is daarom ook heel effectief in het verbranden van buikvet. Buikvet is over het algemeen heel moeilijk kwijt te raken. Garcinia is een van de weinige middeltjes waarmee je het effectief kan aanpakken

- Het verhoogt je serotonine niveau zodat je minder snel geneigd bent tussendoortjes te nuttigen

- Je verliest geen spiermassa, alleen vet. Je vet wordt zelfs omgezet naar spiermassa. Deze afslankcapsules zijn dus ook geschikt voor sporters.

Chromium tris picolinate
Chroom is geen afslankmiddel op zich. Wel is het bewezen dat een extra inname van chroom, het hongergevoel tegen kan gaan. Na een wetenschappelijke studie is bekend geworden dat chroom invloed heeft op de insuline (hormoon die de bloedsuikerspiegel “regelt”). Tijdens de betreffende studie kregen patiënten die afhankelijk zijn van sondevoeding geen chroom toegevoegd. De patiënten kregen vrij snel diabetes-achtige symptomen. Door toediening van chroom aan de sondevoeding, verdwenen deze symptomen. Het is dus wel duidelijk dat chroom essentieel is in het stofwisselingsproces. Sinds deze ontdekking zijn er diverse studies verricht naar het effect dat chroom heeft op de stofwisseling en dan met name op glucose en vetten. Hieruit bleek dat als er een chroom tekort is in ons lichaam, het de stofwisseling nadelig beïnvloedt. Chroom heeft dus invloed op de werking van insuline in ons lichaam en daarmee een grote invloed op onze bloedsuikerspiegel. Wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt, neemt het hongergevoel af. Bij een lage bloedsuikerspiegel is het een heel regulier verschijnsel dat iemand zin krijgt in het eten van zoete voeding.
 

L-Carnitine
L-Carnitine, of ook wel carnitine genoemd is een aminozuur dat een aantal functies heeft bij de energie ontwikkeling en de vetverbranding in het lichaam. Het lichaam heeft voor het uitvoeren van een aantal vet-verbrandende processen glucose, aminozuren en vetzuren nodig. De voornaamste bron voor energie zijn deze vetzuren. Deze worden omgezet naar energie met behulp van carnitine. Dit proces heet beta- oxidatie en vindt plaats in de mitochondrien van de spieren. Wanneer de vetten omgezet worden naar energie worden ze eerst omgezet naar Tricarboxylic acid, oftewel TCA wat weer op zijn beurt wordt gebruikt om ATP te produceren voor de spiercontracties. De extra hoeveelheid van carnitine dat ingenomen wordt, leidt ertoe dat er een hogere hoeveelheid carnitine wordt opgeslagen in het lichaam. In combinatie met het feit dat deze extra carnitine het vervoer van de vetzuren naar de spiercellen vergroot maak het dat dit aminozuur een vet-verbrandende werking kan hebben. Feitelijk worden er in plaats van glucose, vetzuren gebruikt voor de productie van ATP. Carnitine transporteert dus vetzuren naar de mitochondrieën waar deze als energie verbruikt worden. Dit gebeurt o.a.  in de spieren en dan met name in de hartspier. Extra carnitine kan het vet¬zuurgehalte (triglycerides) verlagen en heeft een gunstige invloed op de hdl/ldl- cholesterol verhouding. Uit een studie is gebleken dat carnitine het cholesterolgehalte verlaagt en het hdl-cholesterol verhoogt terwijl het ECG verbetert.

Gebruiksadvies: In de ochtend en in de middag 1 capsule

 

Garcinia cambogia helps excess weight loss of the body by combining the active ingredients Garcinia Gambogia, Chromium and L-Carnitine and effortlessly 'dries' your body without the need for strenuous exertion. In addition, it safely suppresses hunger, stimulates metabolism and automatically reduces body fat percentages.

Benefits of Garcinia cambogia:

- Helps to maintain metabolism

- Reduces appetite

Garcinia Gambogia

The active ingredients of the acidic fruit Garcinia Cambogia are mainly found in its skin where HydroxyCitric Acid (HCA) is found. This ingredient not only stimulates fat burning, but it also has an appetite inhibiting effect. Garcinia Cambogia has several advantages, some of which are:

- It reduces appetite by producing a sense of satiation much more rapidly. This means that you will eat less without feeling hungry.

- The food you eat will be converted into energy rather than into fat.

- This also makes it much more effective at burning abdominal fat which is generally very difficult to eliminate. Garcinia is one of the few substances that helps you to tackle it effectively.

- It increases serotonin levels and thus reduces the temptation to eat regular snacks.

- It prevents the loss of muscle mass; body fat is lost only. Your body fat will even be converted to muscle mass. These slimming capsules are therefore also suitable for athletes.

Chromium tris picolinate

Chromium is not a slimming agent in itself. However, it has been proven that extra intake of chromium can counteract appetite or hunger. A scientific study showed that chromium affects insulin (the hormone that regulates the blood sugar levels). During this study, patients needing feeding tube nutrition did not receive added chromium. These patients developed diabetes-like symptoms relatively quickly. By adding chromium to the tube-feeds, these symptoms disappeared. It is therefore clear that chromium is essential to the metabolic process. Since this finding, several studies have been carried out into the effect that chromium has on metabolism and especially on glucose and fats. These showed that if there is a chromium deficiency in our bodies, metabolism is adversely affected. Chromium thus influences insulin functioning in the body and thus significantly affects blood sugar levels. When blood sugar levels rise, hunger sensations decrease. At low blood sugar levels, it is quite common for cravings for sweet foods to develop.

L-Carnitine

L-Carnitine, also known as carnitine, is an amino acid that performs a number of functions in energy production and fat burning in the body. To be able to perform a number of fat burning processes, the body needs glucose, amino acids and fatty acids. The major source of energy is provided by fatty acids. These are converted into energy assisted by carnitine. This is the beta-oxidation process which takes place in muscle cell mitochondria. When fats are converted into energy, they are converted to Tricarboxylic acid, or TCA first. This in turn, is used for ATP production for muscular contractions. Extra ingested amounts of carnitine lead to increased levels of carnitine absorption in the body. In combination with the fact that this extra carnitine increases fatty acid transport to muscle cells gives this amino acid its fat burning effect. In fact, instead of glucose, fatty acids will be used for ATP production. Carnitine therefore transports fatty acids to the mitochondria where they are used for energy. This happens in the muscles for instance, especially in cardiac (heart) muscle. Extra carnitine can reduce the fatty acid content (triglycerides) and has a beneficial effect on HDL/LDL cholesterol ratios. One study found that carnitine lowers cholesterol levels and increases HDL cholesterol while improving ECG readings.

Use: take one capsule in the morning and afternoon.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout