Tel: +31 88 008 99 44 | Email: info@minusfour.nl

Cranberry

Cranberry

24,95

Cranberry zorgt ervoor dat overtollig vocht uit het lichaam wordt afgedreven. Te veel vocht vasthouden zorgt voor een opgeblazen gevoel en laat je lichaam minder slank tonen. Door een combinatie van natuurlijke stoffen is het supplement volkomen veilig in gebruik. 

Voordelen Cranberry

  • Zorgt vrijwel meteen voor het afdrijven van overtollig vocht
  • Natuurlijke samenstelling 
  • Slechts 2 supplementen per dag nodig

Werkzame ingrediënten

Paardenbloem extract
Wetenschappers hebben aangetoond dat de paardebloem diuretische, laxerende, cholagoge en antireumatische eigenschappen bezit. In het verleden zette men de plant vooral in bij cholecystitis, galstenen, geelzucht, dyspepsie met constipatie, spierreuma en oligurie. In onderzoeken maakt men onderscheid tussen de werking van het blad en de wortel. De ESCOP noemt in haar monografie van het blad van de paardebloem als indicatie situaties waarin de toename van de urinestroom gewenst is en de indicatie en nierstenen (ter preventie van). In de monografie van de wortel van de paardebloem vermeldt de ESCOP als indicatie herstel van lever- en galfunctie, dyspepsie en gebrek aan eetlust.

Groene Thee
Recent onderzoek heeft bevestigd dat groene thee extract kan helpen bij het afvallen. Naast het zijn van een hongerremmer, verhoogt groene thee de stofwisseling, en verbrandt het bij voorkeur vet i.p.v. eiwit. Er werd eerst verondersteld dat het vet-verbrandende effect van groene thee aan het cafeïne gehalte kon worden toegeschreven. Maar uit een in vitro experiment kwam naar voren dat het vet-verbrandende effect van groene thee veel groter was dan wat kan worden toegeschreven aan het cafeïne gehalte als zodanig. Groene thee extract stimuleert gewichtsverlies op verschillende manieren. De belangrijkste is dat groene thee de afbraak van belangrijke vet-verbrandende stoffen verhindert, wat er voor zorgt dat de vetverbranding op een hoger peil blijft. Maar groene thee zorgt met zijn reinigende werking tevens voor het kwijtraken van overtollig vocht in het lichaam.


Cranberry
Bereidingen van cranberry’s (bijvoorbeeld gedroogd of als cranberrysap) zijn effectief in de preventie en behandeling van blaasontsteking. Er zijn drie soorten verbindingen in cranberry’s die verantwoordelijk worden gehouden voor dit effect. De proanthocyanidines in cranberry’s remmen de aanmaak van de bacteriële celwand en voorkomen de expressie van de haartjes (pili) waarmee de E. coli zich probeert te hechten aan het epitheel in de urinebuis. De proanthocyanidines zijn in cranberry op een andere wijze (A-type) gebonden in vergelijking met die in andere fruitsoorten (B-type). Juist deze type A-proanthocyanidines zijn effectief in het voorkomen van kolonisatie door E. coli. Ook fructose in cranberry’s heeft enige anti-adhesieve eigenschappen, maar vooral mannose vermindert de hechting van pathogene bacteriën. Daardoor verminderen de kolonisatiemogelijkheden van deze bacteriën, waardoor ze via de urinestroom naar buiten worden gespoeld.

Peterselie
Peterselie kan worden gebruikt als diureticum. Het verhoogt de afscheiding van urine door het afremmen van de Natrium-kalium- pomp in de nieren. Hierdoor wordt de afscheiding van water en natrium versterkt en tezelfdertijd de absorptie van kalium verhoogd. Cherokee Indianen gebruiken het als tonic ter versteviging van de urineblaas.

Gebruiksadvies: in de ochtend en in de middag 1 capsule    

 

Cranberry helps to effortlessly remove excess fluid from the body. Excess fluid retention makes you feel bloated and makes your body look less slim.

Benefits of Cranberry:

  • Almost immediately removes excess fluid
  • Only 1 supplement needed per day

Dandelion extract

Scientists have shown that this plant possesses diuretic, laxative, cholagogic and anti-rheumatic properties. In the past, the plant was mainly used in cholecystitis, gallstones, jaundice, dyspepsia with constipation, musculo-rheumatism and oliguria. Research differentiates between the actions of the leaf and the root. The ESCOP monograph of Dandelion Leaf lists indications for situations in which increased urinary excretion is needed for the prevention and treatment of kidney stones. The ESCOP monograph for the root of the dandelion indicates its use for restoration of liver and gall bladder function, dyspepsia and lack of appetite.

Green Tea

Recent Research has confirmed that green tea extract can assist weight loss. Besides being a hunger inhibitor, green tea increases metabolism, and burns fat rather than protein. It was first assumed that the fat burning effect of green tea could be attributed to caffeine content. But an in vitro experiment showed that the fat burning effect of green tea was much greater than what could be attributed to its caffeine content as such. Green Tea extract stimulates weight loss in various ways. The most important thing is that green tea prevents the breakdown of important fat burning substances, which causes the fat burning process to remain at a higher level. But its cleansing effect also ensures that green Tea also enhances loss of excess fluid from the body.

Cranberry

Preparations made from cranberries (for example, dried or cranberry juice) are effective in the prevention and treatment of bladder infections. There are three types of compounds in cranberries that are thought to be responsible for this effect. The Proantho-cyanidines in cranberries inhibit the production of bacterial cell walls and prevent the expression of the tiny hairs (pili) with which E. coli tries to attach itself to the epithelium lining the urethra. The proantho-cyanidins in cranberries are bound in a different way (A-type) compared to those in other fruit types (B-type). It is specifically this type of A-proantho-cyanidins that are effective in preventing colonisation by E. coli. Fructose in cranberries also has some anti-adhesive properties, but mannose especially reduces the attachment of pathogenic bacteria. This reduces the colonisation potential of these bacteria, which means that they can be flushed out by the flow of urine.

Parsley

Parsley can be used as a diuretic. It increases the secretion of urine by slowing down the sodium-potassium pump in the kidneys. This increases excretion of water and sodium and increases the absorption of potassium at the same time. Cherokee Indians used it as a tonic to strengthen the urinary bladder.

Use: take one capsule in the morning.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout